page_banner

Hil barlagy

Hil AISEN-iň durmuşydyr.AISEN-iň ajaýyp hil dolandyryş ulgamy we önümiň hil standartlary müşderilere we gaýtadan işleýän zawodlara çykdajylary we wagty tygşytlamaga kömek edip biler.

■ Gaty ölçegli gözden geçirmek we nusgalary takyk seljermek

AISEN-e degişli hil barlag topary, plastik çüýşe gapaklarynyň ilkinji synagyndan başlap, synag nusgalarynyň seljermesine çenli, öndürilen galyplaryň ahyrky netijede müşderiniň önümçiligine we sanjym galyplaryna laýyk geljekdigine göz ýetirmek üçin gaty berk ölçegli barlagdan we hil gözegçiliginden geçmeli.Galyplamak üçin ähli talaplar.

q1
q3
q4

20 20 ýyllyk tejribeli inersenerler gaty gowy sowadyş ulgamy bilen takyk çyzgy düzýärler

qua-3
qua-1
qua-2

■ precokary takyk işlemegiň usullary

Plastiki çüýşäniň gapaklarynyň gowy toplumy, AISEN-iň ýokary derejeli bolmagy üçin hil düşünjesinden gelip çykýar.

(1) speedokary tizlikli CNC enjamy
"0,1μm iýmit, 1μm kesmek, nm derejesiniň gödekligi" gazanmak üçin durnukly

(2) Üç okly we dört okly köp sanly CNC işleýiş merkezleri:
Çylşyrymly galyndy böleklerini gaýtadan işlemek, galyndylary takyk gaýtadan işlemegiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin durnukly, 10-30μm işlemegiň takyklygyna ýetmek üçin durnukly bolup biler.

(3) Aýna uçgun enjamy
Güýçli gaýtadan işlemek tehnologiýasy maglumatlar binýady bilen enjamlaşdyrylan, ýokary takyklygy (gaýtalama ýerleşiş takyklygy ≤2μm), ýokary netijelilik (≥500mm / min), iň oňat ýerüsti gutarnykly (RA ≤0.1μm), el bilen ýuwmak işini tygşytlamak, gowulaşdyrmak üçin galyndy bölekleriniň üstü

1
2
4
5
6

■ precokary takyk işlemegiň usullary

Hünärli gyzgyn ylgaw ulgamyny saýlamak, has gowy plastik çüýşe gapaklaryny öndürmek üçin galybyň ähli derwezelerine deňagramly we durnukly sanjymy üpjün edip biler.Soňky döwürde galyndy bilen baglanyşykly esbaplaryň amatly çalşylmagyny göz öňünde tutup, müşderileriň saýlamagy üçin dürli marka gyzgyn ylgawçylary hödürläp bileris.