page_banner

8 gowak, galyndy ýapylanda ýokarky gapagy galypdyr

8 gowak, galyndy ýapylanda ýokarky gapagy galypdyr

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PP we özleşdirilip bilner
Galyndy ulanylyşy: Şampun çüýşesi, ýuwujy serişde, kosmetika çüýşesi
Ipokarky gapak önümleri önümçilik wagtynda awtomatiki usulda ýapylyp bilner, bu bolsa köp zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.Galypyň hili üçin, galybyň ähli ýyladyş elementleri içerki bazarda ýa-da deňiz bazaryndaky meşhur üpjün edijiden ýokary hilli meşhur marka kabul edilýär.Çalyşýandygyna göz ýetirmek üçin ýokary takyk işlemek bilen bölegi hereket etmek.Gyzgyn ylgaýjy ösen we ýerlikli düzülendir, her boşluk ýylylygy özbaşdak dolandyrylýar, temperatura birmeňzeş.Her bir boşluk we ýadro garaşsyz sowadyş ulgamyna eýe, önümçilik sikliniň wagtyny gysgaldýar.Gowagyň üýtgemegi, gapagyň belligini üýtgetmek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy ömri: 3-5 million ok
Faceerüsti haýyş: polokary poliş
Esasy we gowak: ASSAB STAVAX ESR
Galyp bazasy: 4CR13
Ylgaw ulgamy: Hytaý markasy
Galyp derwezesiniň görnüşi: Pin-nokat derwezesi
Galyndy elektoryň görnüşi: Gidrawlik bilen nurbat
Bukjanyň jikme-jiklikleri: Standard Seaworthy gaplamany eksport ediň.
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Galyp materialynyň hakykylygyna göz ýetiriň: materialyň gelip çykan ýurdunyň asyl şahadatnamasyny we materialyň asyl ýylylyk subutnamasyny bereris.Highokary arassalygy, berkligi we gowy polýaklylygy has gowy görülýär.Germaniýanyň polat we Şwesiýanyň ASSAB materiallary asyl zawoddan göni satuw görnüşinde bolup, materiallaryň galplaşdyrylmagynyň öňüni alýar.
2.Göçürilen galyndy dizaýny: Dünýäniň ýokary derejeli galyp kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň we galyndy dizaýn düşünjeleri we galyndy gurluşynyň öňdebaryjy dizaýn çyzgylary bar.
3. Easyeňil çalyşmak üçin iň ýokary ylgaw gurluşy: Süňküň gurluş dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Sorag-jogap:
1.Bu görnüşdäki galybyň artykmaçlygy näme?
Galyndy dizaýny kämilleşdirildi, üstüňi gabyň içinde ýapyp bolýar, zähmet çykdajylaryny tygşytlap we el bilen ýapmak üçin wagt tygşytlap biler.
2. Bahasy gaty ýokarymy?
, Ok, bahamyz gaty ýerlikli we hilimiz ajaýyp, köne müşderilerimiz köp, bahalarymyzdan we hilimizden kanagatlanarsyňyz diýip ynanýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň