page_banner

“YUDO Hot Runner” awtomatiki ýapmak ulgamy bilen “Top Cap Mold”

“YUDO Hot Runner” awtomatiki ýapmak ulgamy bilen “Top Cap Mold”

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PP we özleşdirilip bilner

Galyndy ulanylyşy: Şampun çüýşesi, ýuwujy serişde, kosmetika çüýşesi

Gyzgyn ylgawçy, gapagyň galyndysynyň gowy ýa-da erbet işlemeginiň açarydyr.Bu önüm tarapyndan taýýarlanan gyzgyn ylgaýjy, daşary ýurtlardan ösen tehnologiýany özüne çekýär we içerki müşderileriň islegleri bilen utgaşdyrylýar, kesilmedik derwezäniň dizaýnyny we gyzgyn ylgawçynyň burnuna aýratyn temperatura gözegçiligini kabul edýär.(Aşakdaky ak, çyzgy ýaly önümçilik prosesinde ýüze çykýan meseleleri çözmek üçin aýratyn gözegçiligiň artykmaçlyklary).Galyplar, işçileriň zähmetini azaltmak üçin işgärler tarapyndan ýygy-ýygydan işlemezden doly awtomatiki şertlerde öndürilýär.

Kompaniýamyzda ökde galyndy dizaýn topary bar we şereket gapak galyplarynyň dizaýnyna kömek etmek üçin ösen CAD-y kabul edýär.Coreadro, boşluk we nurbat porty ýaly galybyň esasy bölekleri Germaniýadan getirilen polatdan ýasalýar.Galybyň aýlaw wagtyny azaltmak üçin sowadyş ulgamy optimallaşdyrylýar.Bu aralykda, enjamlarymyzyň özboluşly gyzgyn ylgaýjy dizaýny, deň sanjym basyşyny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy ömri: 3-5 million ok
Faceerüsti haýyş: polokary poliş
Esasy we gowak: 2083/2344
Galyp bazasy: 4CR13 / 2085
Ylgaw ulgamy: YUDO // HUSKY
Galyp derwezesiniň görnüşi: Derwezäni gysyň
Galyndy elektoryň görnüşi: Gidrawlik bilen itek / nurbat
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Materialyň gelip çykan ýurdunyň asyl şahadatnamasyny we materialyň asyl ýylylyk subutnamasyny beriň.
2. Ajaýyp galyndy dizaýny.
3. Enjamda arassalamak aňsat: Önümiň materialy syzýan bolsa, ony göni enjamda arassalap bilersiňiz.

Sorag-jogap:
(1). önümçilik wagtynda.
(2): Galyp gurlansoň, galyby açyň we galybyň ähli böleklerini, esasanam gollanma mehanizmini arassalaň.Parterüsti bölek galyplary üçin, bölekleriň hilini üpjün etmek üçin profiliň ýüzüni arassalamaly
(3): Galybyň süýşýän böleklerini ýaglamak üçin ýag çalyň.
2. Galypyň hili gowy, ýöne önümde köpürjik meselesi ýüze çykdy, näme üçin?
(1): Sanjymyň pes basyşy,
(2): Sanjym basyşynyň ýeterlik däldigi,
(3): Gysga wagt saklamak · Sanjymyň tizligi gaty çalt ýa-da gaty haýal,
(4): Resin temperaturasy gaty pes ýa-da gaty ýokary,
(5): Howa nurbat bilen garylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň