page_banner

Gyzgyn ylgawçy bilen 12 gowakly süýt gapagy

Gyzgyn ylgawçy bilen 12 gowakly süýt gapagy

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PP we özleşdirilip bilner
Galyndy ulanylyşy: Süýt çüýşesi, Suw çüýşesi, Içýän çüýşe, Içgi çüýşesi
Galybyň esasy bölekleri (ýadro, boşluk, agzyň galyplary) galyndy ömrüni üpjün etmek üçin ýokary hilli ýörite galyp polat bilen galyndy sanjym boşlugyndan we ýadrosyndan ýasalýar.Bölekleri gaýtadan işlemegiň hilini üpjün etmek we özara laýyklygy gazanmak üçin öwrümli işleýiş merkezini gaýtadan işlemek.Sowadyjy suw kanalynyň ýerlikli ýerleşdirilmegi galyby has ýokary öndürijilikli edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy ömri: 3-5 million ok
Faceerüsti haýyş: polokary ýalpyldawuk, ýalpyldawuk ýa-da dokma
Esasy we gowak: H13 / S136 / 2083/2344/2085 / ASSAB STAVAX ESR
Galyp bazasy: P20 / 4CR13 / 2085/2316
Ylgaw ulgamy: Sowuk ylgaýjy / Hytaý markasy / YUDO / MASTER / HUSKY
Hususlaşdyrma: Elýeterli
Galyp dizaýny: UG, CAD / CAM, PROE we ş.m.
galyndylary gaýtadan işlemek: CNC, speedokary tizlikli oýulan, Sanly kontrol torna we ş.m.
galyndy derwezäniň görnüşi: Pin derwezesi, suwasty gämi derwezesi, klapan derwezesi we ş.m.
galyndy elektoryň görnüşi: Motor, zolakly plastinka, ejektor ýeňi, elektor çeňňegi
Bukjanyň jikme-jiklikleri: Standard Seaworthy gaplamany eksport ediň.
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Galyp materialynyň hakykylygyna göz ýetiriň: materialyň gelip çykan ýurdunyň asyl şahadatnamasyny we materialyň asyl ýylylyk subutnamasyny bereris.Highokary arassalygy, berkligi we gowy polýaklylygy has gowy görülýär.Germaniýanyň polat we Şwesiýanyň ASSAB materiallary asyl zawoddan göni satuw görnüşinde bolup, materiallaryň galplaşdyrylmagynyň öňüni alýar.
2.Göçürilen galyndy dizaýny: Dünýäniň ýokary derejeli galyp kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň we galyndy dizaýn düşünjeleri we galyndy gurluşynyň öňdebaryjy dizaýn çyzgylary bar.
3. Easyeňil çalyşmak üçin iň ýokary ylgaw gurluşy: Süňküň gurluş dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Sorag-jogap:
Bu önüm üçin ýokary MFI materialyny ulanýardyk, ýöne bölmek çyzygy düşnükli, galyndy meselesi näme?
. gaty kiçi, (3): Egzoz gowy däl, (4): goýberiji serişdäni aşa köp ulanmak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň