page_banner

4 poslamaýan material bilen inçe diwar galyplary

4 poslamaýan material bilen inçe diwar galyplary

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PP, PE we özleşdirilip bilner
Galyndy ulanylyşy: Şampun çüýşesi, ýuwujy serişde, kosmetika çüýşesi
Polat materialy üçin inçe diwar galyplarynyň talaplary, ýadro boşlugy vakuum söndüriji material (gatylyk HRC48-50) we H13 (berkligi HRC45-48) goýulýar.Göçürilýän we üýtgewsiz galyplaryň talaplary üçin, boşlugyň aşagyndaky goýmalarda suw transportynyň aýratyn topary bolmaly, ýylylyk garşylygy sowadylýar we goýmalar D şekilli çäk bolmaly we ýokarsynyň dört burçunda bolmaly. dört tarapy hem çukur gazýan bolmaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Faceerüsti haýyş: polokary poliş
Esasy we gowak: 2083/2344
Galyp bazasy: 2085
Ylgaw ulgamy: MASTER gyzgyn ylgaýjy
galyndy derwezäniň görnüşi: Klapan derwezesi
Bukjanyň jikme-jiklikleri: Agaçdan ýasalan gap
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý
Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Her ýadro boşlugynda önümiň üýtgeşik bolmazlygyny üpjün etmek üçin öz-özüni gulplamak funksiýasy bar.
2. Iňňe klapan burun tehnologiýasynda has ösen we esasy artykmaçlyklary aşakdakylardyr:
(1) Önümde derwezäniň galyndysy galmaýar we derwezäniň yzy tekiz;
(2) Has uly diametri bolan derwezäni ulanyp bolýar, bu boşlugy doldurmagy çaltlaşdyrýar, sanjym basyşyny hasam peseldýär we önümiň deformasiýasyny peseldýär.
(3) Galyp açylanda sapak çekmek we tüýkülik hadysasynyň öňüni alyp biler;
(4) Sanjym galyplaýjy maşynyň nurbaty yza çekilende, materialyň galyndy boşlugyndan yzyna alynmagynyň öňüni alyp biler;
(5) Önümiň kebşirleme çyzyklaryny azaltmak üçin yzygiderlilik gözegçiligi bilen hyzmatdaşlyk edip biler.

Sorag-jogap:
Önümçilik döwründe galyndylara hyzmat etmek üçin nädip etmeli?
(1): Galybyň degişli bölekleri önümçilik wagtynda yzygiderli ýaglanýar.Mysal üçin: basýan halka we çyzgynyň filesi ölýär;kesmegiň gyrasy bölegi ölýär;flanes pyçak blokynyň bölegi we ş.m.
(2): Kiçijik deşik galyndy kanallaryny yzygiderli arassalaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň