page_banner

24 Cavities galyplary doly gyzgyn ylgaýjy bilen dolandyryň

24 Cavities galyplary doly gyzgyn ylgaýjy bilen dolandyryň

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PE we özleşdirilip bilner

Galyndy ulanylyşy: Iýilýän ýag deprekleri, konserwirlenen suw deprekleri…

Plastiki tutawaç galyplary ýokary hilli bäsdeşlik bahasynda ýokary abraýa eýe.Dürli görnüşli plastmassa gapak öndürmek we galyplary dolandyrmak üçin 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Plastmassa gapakdan we galypdan ýasalan önümler arassalanan mineral suw çüýşesi, derman çüýşesi, içgi çüýşesi, ýag çüýşesi, lampa kölegesi we ş.m. üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy ömri: 3-5 million ok
Faceerüsti haýyş: polokary poliş
Esasy we gowak: S136
Galyp bazasy: 2085
Ylgaw ulgamy: Hytaý markasy / YUDO
Galyp derwezesiniň görnüşi: Derwezäni gysyň
Galyndy elektoryň görnüşi: Ejektor çeňňegi
Bukjanyň jikme-jiklikleri: “Seaworthy Standard Standard” gaplamasyny eksport ediň. (Agaç gap)
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Galyndy materialynyň dogrulygyna göz ýetiriň: Goýmalar üçin S136, galyndy bazasy üçin 2085 ulanarys, galyndy materiallar poslamaýan materialdyr, pos hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.
2. Öňdebaryjy galyndy dizaýny: oldhli galyplarymyzyň öz aýratyn galyndy gurluşy bar, barlamak üçin galyp çyzgysyny hödürläris.
3. Easyeňil çalyşmak üçin gyzgyn ylgaw gurluşy: Burun gurluşynyň dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Sorag-jogap:
1. Bu tutawaç galypynyň hünärmeni näme?
Bu tutawaç galyplary üçin, her 6 sany agyrlyk bir plastinka bilen üýtgetmek aňsat.Uzak wagtlap ylgandan soň, döwülen bolsa, diňe bir goýmany üýtgetmeli, tehniki hyzmatyň bahasy pes.
2. Näme üçin gyzgyn ylgaw ulgamy bu galyp üçin üýtgeşik?
Gyzgyn ylgaw ulgamy “YUDO” kompaniýasy tarapyndan ýasalýar, bu müşderiniň talaby, hemmäňiz dürli gyzgyn ylgaýjy saýlap bilersiňiz, “YUDO”, “Husky”, “Master” we ş.m.
3. Tutagyň ýeterlik ýük göterijilik ukyby barmy?
Hawa, tutawaç önümi müşderiniň islegine görä düzülendir, ýeterlik derejede güýçli.
4. Näme üçin elektoryň çeňňegi gulplandy?
Uzak wagtlap önümçilikden soň, ýumruk könelýär, onuň döwülmegine sebäp bolýar, elektor çeňňeginiň hili gaty möhümdir, çeňňek üçin SKD61 ulanarys, döwmek aňsat bolmaz, ätiýaçlyk şaýlary bilen hem üpjün ederis sen.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň