page_banner

Iki gezek reňkli ýokarky gapak galyp

Iki gezek reňkli ýokarky gapak galyp

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PP we özleşdirilip bilner
Galyndy ulanylyşy: Şampun çüýşesi, ýuwujy serişde, kosmetika çüýşesi
Önümlerimiz berk gurnama talaplary we ajaýyp tehniki ussatlyk bilen ussahanalarda öndürilýär.ýokary hilli enjamlary döretmek tehnologiýasy.Şol bir wagtyň özünde, enjamyň gysyş güýjüni we hereketleriň dürli takyklygyny barlamak üçin öz dürli galyplarymyzy ulanyp, ýokary intensiwlik synag enjamlarymyzy goýýarys!Enjamyňyzyň ajaýypdygyna göz ýetiriň!Häzirki wagtda zerur bolan gapaklary öndürmegiň ýerine, enjamlarymyzyň has giň gerim üçin synag edilen ýeterlik güýç bilen enjamlarymyzyň barlanandygyna göz ýetireris!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat materialy: Esasy we çukur: H13 / S136
Galyp bazasy: P20 + hrom
Ylgaw ulgamy: Hytaý markasy (beýleki gyzgyn ylgaw markasy hem gowy)
Hususlaşdyrma: Elýeterli
Dizaýn tassyklamasy: Önümiň çyzgysy → 3D çap nusgasy → galyndy çyzgysy
Galyndylary gaýtadan işlemek: CNC, speedokary tizlikli oýulan
galyndy derwezäniň görnüşi: Derwezäni gysyň
galyndy çykaryjy görnüşi: Güýç çykarmak
Bukjanyň maglumatlary: Agaçdan ýasalan gap.
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý
Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1.Galyndy materialyň gatylygyna göz ýetiriň: Maddy berkligimizi synap bilersiňiz, maddy gatylyk hasabatyny hem berip bileris.
2. Esasy ýadro we boşluk bölegi üýtgäp biler.
3. Gyzgyn ylgaw bölekleriniň dizaýnyny aňsatlyk bilen çalşyp bolar.

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Galyp materialynyň hakykylygyna göz ýetiriň: materialyň gelip çykan ýurdunyň asyl şahadatnamasyny we materialyň asyl ýylylyk subutnamasyny bereris.Highokary arassalygy, berkligi we gowy polýaklylygy has gowy görülýär.Germaniýanyň polat we Şwesiýanyň ASSAB materiallary asyl zawoddan göni satuw görnüşinde bolup, materiallaryň galplaşdyrylmagynyň öňüni alýar.
2.Göçürilen galyndy dizaýny: Dünýäniň ýokary derejeli galyp kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň we galyndy dizaýn düşünjeleri we galyndy gurluşynyň öňdebaryjy dizaýn çyzgylary bar.
3. Easyeňil çalyşmak üçin iň ýokary ylgaw gurluşy: Süňküň gurluş dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Sorag-jogap:
1.Bu bir galypmy ýa-da iki galypmy?
Bu bir galyp, iki reňk bir galyndyda ýasalyp bilner.
2. Bahasy näme?Bu ýokary bahamy?
, Ok, bahasy gaty arzan, biz bu görnüşi köp ýasadyk, toparlarymyzyň bu görnüşi ýasamakda doly tejribesi bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň