page_banner

42 Sowuk ylgawçy bilen 42 gowak çemçe galyp

42 Sowuk ylgawçy bilen 42 gowak çemçe galyp

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PP, PS we özleşdirilip bilner
Galyndy ulanylyşy: Bir gezeklik nahar gutusy
Köp boşluk çemçe, pyçak we çeňňek galyndy azyk senagatynda gaty meşhur, köp dürli çemçe, pyçak we vilka öndürip bileris, müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrarys.Ordinaryönekeý çemçe galyndy dizaýny üçin önüm köp iş çykdajylaryny sarp edýän ylgaýjy bilen baglanyşdyrylýar, önümi ylgaýjydan aýryp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy ömri: 3-5 million ok
Faceerüsti haýyş: polokary ýalpyldawuk, ýalpyldawuk ýa-da dokma
Esasy we gowak: H13 / S136 / 2083/2344/2085 / ASSAB STAVAX ESR
Galyp bazasy: P20 / 4CR13 / 2085/2316
Ylgaw ulgamy: Sowuk ylgaýjy / Hytaý markasy / YUDO / MASTER / HUSKY
Hususlaşdyrma: Elýeterli
Galyp dizaýny: UG, CAD / CAM, PROE we ş.m.
galyndylary gaýtadan işlemek: CNC, speedokary tizlikli oýulan, Sanly kontrol torna we ş.m.
galyndy derwezäniň görnüşi: Pin derwezesi, suwasty gämi derwezesi, klapan derwezesi we ş.m.
galyndy elektoryň görnüşi: Motor, zolakly plastinka, ejektor ýeňi, elektor çeňňegi
Bukjanyň jikme-jiklikleri: Standard Seaworthy gaplamany eksport ediň.
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Galyp materialynyň hakykylygyna göz ýetiriň: materialyň gelip çykan ýurdunyň asyl şahadatnamasyny we materialyň asyl ýylylyk subutnamasyny bereris.Highokary arassalygy, berkligi we gowy polýaklylygy has gowy görülýär.Germaniýanyň polat we Şwesiýanyň ASSAB materiallary asyl zawoddan göni satuw görnüşinde bolup, materiallaryň galplaşdyrylmagynyň öňüni alýar.
2.Göçürilen galyndy dizaýny: Dünýäniň ýokary derejeli galyp kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň we galyndy dizaýn düşünjeleri we galyndy gurluşynyň öňdebaryjy dizaýn çyzgylary bar.
3. Easyeňil çalyşmak üçin iň ýokary ylgaw gurluşy: Süňküň gurluş dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Sorag-jogap:
Bahar aňsatlyk bilen zaýalanýar, bu mesele üçin näme etmeli?
Ulanylanda, bahar galybyň iň gowşak böleklerinden biridir we adatça döwülýär we deformasiýa bolýar.Aljak usul çalyşmakdyr, ýöne çalyşmak prosesinde çeşmeleriň aýratynlyklaryna we modellerine üns bermeli.Çeşmeleriň aýratynlyklary we modelleri reňk, daşky diametr we uzynlykdaky üç zat bilen kesgitlenýär we diňe şu üç zat birmeňzeş bolsa çalşyrylyp bilner;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň