page_banner

Hyzmat

Näme üçin AISEN galypyny saýlamaly?

Galyndy üpjün ediji hökmünde AISEN aşakdaky hyzmatlary berip biler:
1. Galyp çyzgylarynyň dizaýny.
2. Önüm çyzgylarynyň dizaýny.
3. Galyndy sanjymynyň galyndy analizi-galyndy akymynyň derňewi.
4. Galyp dizaýnyny tygşytlaň we 15 ýyldan gowrak wagtlap iki ölçegli çyzgyny galyň.
5. Bölek belgisi, müşderileriň zeper ýeten bölegini çalt gözlemek we täzeden özleşdirmek üçin galybyň iki ölçegli çyzgysynda bellik ediler.
6. Galypdaky şol bir ýa-da şuňa meňzeş bölekler çalyşmak üçin birmeňzeş ölçegde işlener.
7. Galyplary üpjün ediji hökmünde müşderiniň isleglerini wagtynda kanagatlandyrarys.

servicebanner

server