page_banner

48 Gowak suw gapagy

48 Gowak suw gapagy

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PE we özleşdirilip bilner
Galyndy ulanylyşy: Suw çüýşesi, Içýän çüýşe, Içgi çüýşesi
Geçen 20 ýylda mineral suw kepkasy, gazlandyrylan suw gapagy we içgi gapagy ýaly dürli görnüşli gapak galyplaryny öndürdik. Ösen dizaýn we tehnologiýa bilen suw gapagyny 6s bilen öndürip bileris, wagt pul, kömek edip bileris has köp gymmatlyk döretmek üçin.
Müşderilerimiz üçin dürli görnüşli galyplar bilen üpjün edýäris we gapaklarymyz mineral suw gaplaýyş bazaryny, şiräni gaplaýyş bazaryny, gündelik zerur zatlary gaplaýyş bazaryny, azyk önümlerini we azyk däl gaplama bazaryny diýen ýaly öz içine alýar.Biziň gapak galyplarymyz az maýa goýum çykdajylarynyň, gysga önümçilik wagtynyň we tehniki hyzmatyň pes bahasynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Iň soňky CAD we CAM tehnologiýasynyň çeýe ulanylyşy, tejribeli dizaýn toparymyz bilen bilelikde, gapak galyplaýyş bazaryndaky öňdebaryjy ornumyzyň açarydyr.Dizaýn bölümimiz, häzirki zaman bazarynyň dürli görnüşli plastmassa önümleriniň şekilleri we dizaýnlary üçin isleglerini kanagatlandyrmak üçin CAD, 2D we 3D programma üpjünçiligi bilen doly üpjün edildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy ömri: 3-5 million ok
Faceerüsti haýyş: polokary ýalpyldawuk, ýalpyldawuk ýa-da dokma
Esasy we gowak: H13 / S136 / 2083/2344/2085 / ASSAB STAVAX ESR
Galyp bazasy: P20 / 4CR13 / 2085/2316
Ylgaw ulgamy: Sowuk ylgaýjy / Hytaý markasy / YUDO / MASTER / HUSKY
Hususlaşdyrma: Elýeterli
Galyp dizaýny: UG, CAD / CAM, PROE we ş.m.
galyndylary gaýtadan işlemek: CNC, speedokary tizlikli oýulan, Sanly kontrol torna we ş.m.
galyndy derwezäniň görnüşi: Pin derwezesi, suwasty gämi derwezesi, klapan derwezesi we ş.m.
galyndy elektoryň görnüşi: Motor, zolakly plastinka, ejektor ýeňi, elektor çeňňegi
Bukjanyň jikme-jiklikleri: Standard Seaworthy gaplamany eksport ediň.
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Galyp materialynyň hakykylygyna göz ýetiriň: materialyň gelip çykan ýurdunyň asyl şahadatnamasyny we materialyň asyl ýylylyk subutnamasyny bereris.Highokary arassalygy, berkligi we gowy polýaklylygy has gowy görülýär.Germaniýanyň polat we Şwesiýanyň ASSAB materiallary asyl zawoddan göni satuw görnüşinde bolup, materiallaryň galplaşdyrylmagynyň öňüni alýar.
2.Göçürilen galyndy dizaýny: Dünýäniň ýokary derejeli galyp kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň we galyndy dizaýn düşünjeleri we galyndy gurluşynyň öňdebaryjy dizaýn çyzgylary bar.
3. Easyeňil çalyşmak üçin iň ýokary ylgaw gurluşy: Süňküň gurluş dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Sorag-jogap:
Galybyň işlemegini bes edenimizden soň, galyp üçin näme etmeli?
(1): Önümçilik gutarandan soň, galyby hemmetaraplaýyn gözden geçirmeli.
(2): Galybyň arassalygyny üpjün etmek üçin galyby düýpli arassalaň
(3): Galyndylardaky galyndylaryň ýoklugyna göz ýetirmek üçin galyndydaky galyndylary arassalaň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň