page_banner

8 boşluk ýuwujy gapagyň galyndysy

8 boşluk ýuwujy gapagyň galyndysy

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PP we özleşdirilip bilner
Galyndy ulanylyşy: Suw çüýşesi, ýuwujy serişde…
Galyndy ömri: 3-5 million ok
Faceerüsti haýyş: polokary ýalpyldawuk, ýalpyldawuk ýa-da dokma
Esasy we gowak: H13 / S136 / 2083/2344/2085 / ASSAB STAVAX ESR
Galyp bazasy: P20 / 4CR13 / 2085/2316
Ylgaw ulgamy: Sowuk ylgaýjy / Hytaý markasy / YUDO / MASTER / HUSKY
Hususlaşdyrma: Elýeterli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyp dizaýny: UG, CAD / CAM, PROE we ş.m.
galyndylary gaýtadan işlemek: CNC, speedokary tizlikli oýulan, Sanly kontrol torna we ş.m.
galyndy derwezäniň görnüşi: Pin derwezesi, suwasty gämi derwezesi, klapan derwezesi we ş.m.
galyndy elektoryň görnüşi: Motor, zolakly plastinka, ejektor ýeňi, elektor çeňňegi
Bukjanyň jikme-jiklikleri: Standard Seaworthy gaplamany eksport ediň.
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Galyp materialynyň hakykylygyna göz ýetiriň: materialyň gelip çykan ýurdunyň asyl şahadatnamasyny we materialyň asyl ýylylyk subutnamasyny bereris.Highokary arassalygy, oňat berkligi we oňat ýalpyldawuklygy bolan material makul bilner.Germaniýanyň Polat we Şwesiýanyň ASSAB materiallary asyl zawoddan gönüden-göni satuw görnüşinde bolup, materiallaryň galplaşdyrylmagynyň öňüni alýar.
2.Göçürilen galyndy dizaýny: Dünýäniň ýokary derejeli galyp kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň we galyndy dizaýn düşünjeleri we galyndy gurluşynyň öňdebaryjy dizaýn çyzgylary bar.
3. Easyeňil çalyşmak üçin iň ýokary ylgaw gurluşy: Süňküň gurluş dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Giňeldilen galyndy dizaýny:
2. Dünýäniň ýokary derejeli galyp kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň we galyndy dizaýn düşünjeleri we ösen galyndy gurluş dizaýn çyzgylary bar.
3. Easyeňil çalyşmak üçin iň ýokary ylgaw gurluşy: Süňküň gurluş dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Sorag-jogap:
1.Eger bir boşluk gulplanan bolsa, önümçiligi dowam etdirip bilerinmi?
Hawa, temperatura gözegçilik edip gulplanan birini ýapyp bilersiňiz.
2.Eadro / boşluk zaýalanan bolsa, üýtgedip bilerinmi?
Hawa, ýadro we boşlugyň hemmesi bölek bölegi, biz size ätiýaçlyk şaýlary bereris, gönüden-göni üýtgedip bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň