page_banner

24 Klapan derwezesi bilen lukmançylyk galyplary Gyzgyn ylgaýjy

24 Klapan derwezesi bilen lukmançylyk galyplary Gyzgyn ylgaýjy

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PP, PE, ABS we özleşdirilip bilner
Galyndy ulanylyşy: Test Tube, lukmançylyk önümi
Lukmançylyk enjamlarynda önümiň hili üçin gaty ýokary talaplar bar, bu galybyň ýokary takyklyk bilen işlenmelidigini aňladýar.Lukmançylyk gapagy önümleri saglygymyza degişlidir, her bölek we her jikme-jiklik gaty ünsli bolmaly.Erkin, gowy galyndy gurluşy we ajaýyp işleýiş prosesi üçin bu görnüşli galyplar gowy polat materiallara mätäç.Gözüň damjasy, burun, ölçeg käsesi, howpsuzlyk gapagy synag turbasy we ş.m. ýaly köp sanly galyplary öndürdik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy ömri: 3-5 million ok
Faceerüsti haýyş: polokary ýalpyldawuk, ýalpyldawuk ýa-da dokma
Esasy we gowak: H13 / S136 / 2083/2344/2085 / ASSAB STAVAX ESR
Galyp bazasy: P20 / 4CR13 / 2085/2316
Ylgaw ulgamy: Sowuk ylgaýjy / Hytaý markasy / YUDO / MASTER / HUSKY
Hususlaşdyrma: Elýeterli
Galyp dizaýny: UG, CAD / CAM, PROE we ş.m.
galyndylary gaýtadan işlemek: CNC, speedokary tizlikli oýulan, Sanly kontrol torna we ş.m.
galyndy derwezäniň görnüşi: Pin derwezesi, suwasty gämi derwezesi, klapan derwezesi we ş.m.
galyndy elektoryň görnüşi: Motor, zolakly plastinka, ejektor ýeňi, elektor çeňňegi
Bukjanyň jikme-jiklikleri: Standard Seaworthy gaplamany eksport ediň.
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Galyp materialynyň hakykylygyna göz ýetiriň: materialyň gelip çykan ýurdunyň asyl şahadatnamasyny we materialyň asyl ýylylyk subutnamasyny bereris.Highokary arassalygy, berkligi we gowy polýaklylygy has gowy görülýär.Germaniýanyň polat we Şwesiýanyň ASSAB materiallary asyl zawoddan göni satuw görnüşinde bolup, materiallaryň galplaşdyrylmagynyň öňüni alýar.
2.Göçürilen galyndy dizaýny: Dünýäniň ýokary derejeli galyp kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň we galyndy dizaýn düşünjeleri we galyndy gurluşynyň öňdebaryjy dizaýn çyzgylary bar.
3. Easyeňil çalyşmak üçin iň ýokary ylgaw gurluşy: Süňküň gurluş dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Sorag-jogap:
1. Medisina galyndylaryny ýasamakda ýöriteleşdiňizmi?
Hawa, biz hünärmen.Lukmançylyk galybynyň talaplary gaty ýokary, gaýtadan işleýän maşynlarymyzda gaty takyklyk bar, takyklygy barada alada etmäň.
2.Galyby ibermezden ozal kompaniýanyňyzyň kepilligi näme?
Galypyň hiline göz ýetirmek üçin galyby size ibermezden ozal 3 sagatlap işlederis, wideony hem alarys we synag maglumatlaryny siziň üçin saklarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň