page_banner

Biz hakda

AISEN MOLD

Size sanjym galyplary üçin toplumlaýyn amal we hyzmat beriň

Taizhou Aisen Mold Co., Ltd., 15 ýyldan gowrak wagt bäri tehnologiki innowasiýalara we sanjym galyplaryny ösdürmäge ünsi jemleýär.Bizde 50 gaýtadan işleýän maşyn we 10-dan gowrak inersener bar.Moldflow ýaly CAE gurluş derňewi we proses derňew programma üpjünçiligini, şeýle hem CAD, UG, Pro / E we CATIA ýaly dizaýn programma üpjünçiligini ulanýarys we öňdebaryjy gözleg we ösüş dizaýn düşünjelerine eýe.Hil we hyzmat nukdaýnazaryndan müşderiniň talaplaryny doly kanagatlandyrmak üçin ISO9001 hil ulgamynyň standartyna berk eýerýäris.

Suw gapagy galyplary, ýokarky gapak galyplary, kosmetiki gapak galyplary, derman gapagy galyplary, synag turbasy we gapak galyplary, inçe diwar galyplary, zarba galyplary we ş.m. ýaly dürli plastmassa sanjym galyplaryny öndürdik.

Biziň galyplarymyz Russiýada, Polşada, Ukrainada, Bolgariýada, Iordaniýada, Al Algerirde, Müsürde, Katarda, Saud Arabystanynda, Filippinlerde, Wýetnamda, Taýlandda we ş.m. gaty meşhur. Soňky ýyllarda bu kompaniýa gözleg we barlag toparynyň gurluşygyny güýçlendirdi, üznüksiz innowasiýa dizaýn topary, yzygiderli arassalaýyş işleýiş topary, yzygiderli kämilleşdiriş dolandyryş topary we müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän arassalaýjy önümçilik topary.

Üstünliklerimiz:

"Precokary takyklyk, ýokary netijelilik, ýokary hilli, ýokary talaplar"

aboutbanner01
quality

Innowasiýa we hyzmat

Tehnologiki innowasiýalara we gözleglere we ösüşe ünsi jemleýäris we ýokary hilli hünärmenleriň gözleg toparyny döretmegi maksat edinýäris.SOLIDWORKS, UG, POWERMILL ýaly ösen dizaýn programma üpjünçiligini ulanyp, çüýşäniň gapak galyplaryny öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemleýäris we müşderilere has ylmy we ýerlikli çüýşeler berýäris.Gaplar we has täsirli we durnukly galyndy dizaýn çözgütleri müşderileriň ýakyn gözleg we galyndy üpjünçilik toparyna öwrüldi.

Kompaniýanyň keşbi

Japanaponiýadan we ABŞ-dan köp takyk takyk torbalary import etdik.Torna işgärlerimiziň galyndylary gaýtadan işlemekde köp ýyllyk tejribesi bar.köp ýyllyk gözleg we tejribe bilen bilelikde gaýtadan işlemek prosesini optimizirlemek, önümlerimiziň hilini we mukdaryny üpjün etmek.Jikme-jikliklerden başlap, önümiň hiline kämil göz ýetirýändigimize düşünýäris

1

Speedokary tizlikli CNC freze

3

Speedokary tizlikli CNC freze

5

Speedokary tizlikli CNC freze

2

Speedokary tizlikli CNC freze

8

Speedokary tizlikli CNC freze

quality

Speedokary tizlikli CNC freze

6

Speedokary tizlikli CNC freze

7

Speedokary tizlikli CNC freze